Om os

Ergogram tilbyder rådgivning indenfor fagområdet ergonomi, der er den tværfaglige disciplin, der handler om at udforme arbejdsopgaver, arbejdsplads, arbejdsmiljø og værktøjer, så det passer til brugerens forudsætninger og behov for at fremme produktivitet, effektivitet, kvalitet og trivsel.

Ergogram tilbyder:

 • Ergonomisk rådgivning i forbindelse produktudvikling, indkøb og nyindretning
 • Gennemgang af arbejdspladser og arbejdsstillinger med henblik på risikovurdering og forslag til forbedringer
 • Rådgivning og undervisning om forebyggelse og sundhedsfremme på virksomhedsniveau, gruppeniveau og individuelt
 • Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), handlingsplaner og årsplaner for arbejdsmiljø
 • Vejledning om arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejde efter sygdom
 • Generel rådgivning om arbejdsmiljø.

Kompetencer

Ergogram har mere end 30 års erfaring med ergonomi på specialistniveau med rådgivning og vejledning om hensigtsmæssig indretning af arbejdspladser og udarbejdelse af kravspecifikationer, test af og udvælgelse af inventar og redskaber.

Ergogram har mange års erfaring med foredragsvirksomhed, undervisning og instruktion i relevante forebyggelses-og sundhedsfremmende emner i relation til arbejdsplads, arbejdsstillinger og arbejdsmiljø.

Ergogram har desuden erfaring på generalistnivau med arbejdsmiljømæssige problemstillinger omkring belysning, indeklima, støj, akustik og psykisk arbejdsmiljø inklusiv social kapital og forebyggelse af stress.

Services

Produktudvikling

produktudviklingErgogram har i mere end 30 år rådgivet om ergonomiske forhold ved udvikling af nye produkter og har derfor en solid baggrund for at indgå i dialog om udvikling af nye eller eksisterende produkter som fx stole, headsæt, borde, armstøtter, mus og tastatur. Et typisk sparringsforløb med en virksomhed er et cyklisk forløb, der successivt fører frem til forbedringer af produktet.

Ergogram gennemfører efter behov dialog, observation og interview med brugere og deltager i udviklingen af produktet. Ergogram gennemfører test og evaluering samt deltager, hvis evalueringen viser, at der er behov for det, i redesign, fornyet test og evaluering.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Ergogram tilbyder sparring ved udarbejdelse og gennemførelse af APV, som er en lovpligtig og systematisk metode til afdækning af både positive og negative faktorer i et givent arbejdsmiljø. APV skal som minimum gennemføres hvert tredje år eller ved ændringer i arbejdsorganisering eller arbejdspladsindretning.

Arbejdspladsvurderingen indeholder typisk fire elementer:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens generelle arbejdsmiljø ved fx spørgeskemaundersøgelse og/eller dialogmøder med virksomhedens medarbejdere og ledere.
 • Opgørelse, beskrivelse og vurdering af virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøproblemer, herunder inddragelse af relevante data for sygefravær.
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplaner
 • Opfølgning på handlingsplaner og udarbejdelse af årsplaner

Gennemgang af arbejdspladser

Vi rådgiver og vejleder virksomhedens medarbejdere om, hvordan de indstiller deres arbejdsplads, bruger hensigtsmæssige arbejdsstillinger og udnytter mulighederne for variation og bevægelse i den daglige arbejdsdag. Rådgivningen kan have et forebyggende sigte eller være et led i behandlingen af allerede opstået arbejdsbetinget besvær.

Rådgivningen sker på grundlag observation af medarbejderenes arbejdspladsindretning og arbejdsstillinger ved udførelse af konkrete arbejdsopgaver. Rådgivningen følges op med enten en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding om observerede risikofaktorer og anbefalinger omkring forbedringer. 

En arbejdspladsgennemgang kan specifikt være målrettet medarbejderes tilbagevenden til arbejde efter sygdom.

Undervisning, instruktion og foredrag

Ergogram tilbyder undervisning og foredrag om relevante arbejdsmiljøemner som forebyggelse af belastninger, nedslidning og sygefravær, sundhedsfremme, fx i form af

 • Instruktion omkring bevægelse, øvelser og små hverdagsfif for at skabe fysisk bevægelse i det ofte meget stillesiddende kontorarbejde
 • Instruktion omkring løft og bæring af byrder i konkrete situationer
 • Forebyggelse og håndtering af stress

Rådgivning om arbejdsmiljø

Ergogram kan på baggrund af den meget lange erfaring med undersøgelse og gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøopgaver på generalistniveau give et nuanceret og sammenhængende billede af andre faktorer i arbejdsmiljøet, der kan have indflydelse på medarbejdernes trivsel, effektivitet og produktivitet.

Vi tilbyder sparring og rådgivning på generalistniveau indenfor områderne:

 • Almenbelysning, arbejdspladsbelysning og dagslys
 • Støj og akustik
 • Psykisk arbejdsmiljø inklusiv social kapital og stressforebyggelse

Kontakt

anneAnne Gram, Ergonomi & Arbejdsmiljø
Specialeergoterapeut, specialist i arbejdsmiljø
Fredtoftevej 2
3520 Farum
Email: anne@ergogram.dk
Mobil: 23 72 91 07
Telefon: 44 95 59 17

Back to top